Algemeen - geschiedenis regio Landen

Geschiedenis van de regio Landen
Geschied-en heemkundige kring Pepijn@Landen

DEZE WEBSITE IS IN OPBOUW. GELIEVE BIJGEVOLG ENIG GEDULD UIT TE OEFENEN.

Geschiedenis van de Landense regio
Ga naar de inhoud
Romeinen
De Romeinen
Landen behoorde bij de komst van de Romeinse legers waarschijnlijk tot het gebied van de Eburonen en wordt door de Romeinen veroverd. De gronden werden daarna systematisch verkaveld.
De belangrijkste component van de Romeinse infrastructuur in onze regio is ongetwijfeld de baan van Tienen, een kleine Romeinse stad, naar Tongeren, een belangrijk bestuurlijk en economisch centrum. Het verloop van deze hoofdbaan is op een topografische kaart goed te volgen en vormt een nagenoeg lijnrechte verbinding tussen Tienen en Tongeren.
De kaart hieronder stelt een gedeelte van de noordwestelijke sector van het Romeins imperium in de 3de en 4de eeuw voor. De zwarte driehoekjes stellen versterkingen voor langs de baan Bavai-Keulen. De zwarte cirkeltjes vertegenwoordigen versterkte steden. In de omgeving van de kusten van de Noordzee en het Kanaal ontwaart men de zone van de Litus Saxonium (vestigingen gericht tegen de Germaanse Saxen). Ook zone van de Rijnlimes of versterkingen is gedeeltelijk zichtbaar. De vele zwarte puntjes staan symbool voor het gebied van de laeti. In die tijd werd beroep gedaan op de Barbaren (d.i. niet-Romeinen), die binnen de grenzen van het keizerrijk werden gevestigd om de verdediging ervan te verzekeren. Zo werden in het noordoosten van Gallië Laeti (Romeinse krijgsgevangenen die land verkregen in ruil voor militaire dienst) aangetrokken rond het massief van de Ardennen in het zuiden van het huidige België.
We kunnen ook vaststellen dat de meeste percelen, maar ook de veldwegen en de vroegere gemeentegrenzen, in NW-ZO-richting of in de haaks hierop gerichte NO-ZW-richting verlopen. Deze landindeling gaat zeer waarschijnlijk nog terug op het Romeinse kadaster, de zogenaamde centuriatio. In tegenstelling tot de streek rond Tongeren waar de kavels per bedrijfseenheid ongeveer 700 m in het vierkant meten, zijn de percelen die tot eenzelfde villa behoorden in de regio Landen beduidend groter en komen ze ongeveer overeen met het grondgebied van de huidige dorpen.
Meer hierover:
De landelijke bewoning in de Romeinse tijd. Archeologische kaarten van België 1-2. Nationale Dienst voor opgravingen. Brussel 1968.
Terug naar de inhoud